Програма за работа на МУДЛ Mакедонија

-Обука на членови и интересенти за МУДЛ

-Креирање на веб сајт МУДЛ Македонија

-Воспоставување на соработка со стручњаци од земјата и странство

-Воспоставување на соработка со организации

-Организирање на МУДЛ конгрес Македонија

-Спроведување на проекти во соработка со МИОА и МОН за МУДЛ во Битола и Македонија

-Учество на MУДЛ конгреси во странство

-Изготвување на програми за работа на стручните служби по области

-Отварање на канцеларија МУДЛ Македонија во Битола


Last modified: Thursday, 19 November 2020, 9:41 PM