Предности со користење на МУДЛ

 • постојана употреба на ИКТ во наставата,
 • олеснување на организација и комуникација во училиштето, класот, по групи,
 • поставување на дневни, годишни и глобални планирања,
 • поставување на материјали за учење од сите врсти: видео, текст, аудио, линк и сл.
 • следење на активностите  на ученикот и наставникот, односно учењето,
 • автоматско оценување,
 • изработка на електронски тестови и оценување,
 • поставување на ППТ презентации, пдф фајлови и сл. (ученичко портфолио),
 • постојано следење на учениците,
 • задавање и доставување на домашна работа,
 • импортирање на учебници, линкови, веб страни и сл.
 • правење на анкета, работилница,
 • користење на веќе поставени материјали, тестови и сл. од минатите години,
 • календар на активности,
 • пристап преку интернет во секое време и за учениците и за наставниците

Last modified: Thursday, 19 November 2020, 9:43 PM